INDEX

vzw BELGIUM CAT LOVERS asbl

reg: 477.797.947

www.ticabe.be

email: sec@ticabe.be

NESTREGISTRATIE - ENREGISTREMENT NICHEE

Naam van de dekkatereigenaar

Nom du propriétaire de l'étalon

Adres van de eigenaar

Adresse du propriétaire

Postcode+gemeente

Code postale + Localité

Tel - Fax - E-mail

Velkaart hierbij dat zijn dekkater de volgende poes gedekt heeft

Déclare par le présent que son étalon a sailli la chatte suivant

Naam van de dekkater

Nom de l'étalon

Ras en kleur

Rasse et couleur

Stamboomnummer (met clubnaam)

N° de pédigrée (avec nom club)

Datum dekking

Date de sailli

De volgende poes gedekt heeft

A sailli la chatte suivant

Naam van de poes

Nom de la chatte

Ras en kleur

Rasse et couleur

Stamboom nummer (met clubnaam)

N° de pédigrée (avec nom club)

Wij verklaren hierbij dat de gegens bij deze correct zijn

Nous declarons que les info sont correcte

Naam van de eigenaar poes

Nom du propriétaire de la chatte

Adres van de eigenaar poes

Adresse du propriétaire de la chatte

Postcode+gemeente

Code postale + Localité

Tel - Fax - E-mail

In geval ee eigenaar van de dekkater en de poes verschillend zijn dient een getekend exemplaar van deze verklaring te worden toegezonden zie in PDF

En cas que le propriétaire due l'etalon et la chatte sont different, un copy signée doit être envoyer. voir in PDF


Gelieve aub een kopij van de stambomen van de ouders mee te zenden bij de aanvraag van de stambomen

Bien voiloir svp envoyer une copy des pedigrées de parents ensemble avec la demande des pedigées.


De registratie bewijzen worden verzonden ongeveer 14 dagen na ontvangst van uw betaling op de rekening van BCL

Les enregistrement de nichée son envoyer +/- 14 jours après payements sur le compte de BCL

Prijs nestregistratie -Prix enregistrement nichée: 5 €


Stambomen vanuuit nestregistratie per kitten - Pedigrée de un enregistrement nichée par chatton 9 € in plaats van aulie de 12 € per/par pedigrée


Rekening nr N° compte: 363 0854241 02

                                       IBAN BE32 3630 8542 4102 BIC: BBRU BE BB

Doorzenden per e-mail - Envoi par mail : sec@ticabe.be

Doorenden met de post - Envoi par la poste: Marcel Louwyck -

Kapelleveldstraat 61/4 - 2530 Boechout

IN pdf

IN WORD

RETURN

DATUM

DATE

Geboorte datum

Date de naissance

Aantal kittens

Nombre de chattons

KATERS

MALE

POEZEN

FEMELES

Catterie naamkittens

Nom de chatterie