INDEX_NL
INDEX_FR
TICA_NL
TICA_FR
INDEX_EN
BESTUUR
TARIEF_BCL2010
SHOW_RULES_NL
SHOW_RULES_FR
MEMBER_REG
DEKBEWIJS
DEKBEWIJS
NESTREG
NESTREG
STAMBOOMAANVRAAG
STAMBOOMAANVRAAG
TITELREG
SHOW_RESULTS
TICA_NL
TICA_FR
CAT NAME
BREEDS
TICA_NL
TICA_KEUR_FR
BRKV_BCL_P1

vzw BELGIUM CAT LOVERS asbl

reg: 477.797.947

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT BELGIUM CAT LOVERS

Toelichting en reglement
Wij raden u aan onderstaande goed te lezen om teleurstellingen te voorkomen.

Uw inschrijving
Duidelijk invullen. Het gebruik van blanco papier of inschrijfformulier van andere verenigingen is toegestaan. Met de wens(en) van exposanten, mits vermeld op het inschrijfformulier, wordt indien mogelijk, rekening gehouden.

Exposanten die de dag van de show met een andere kat komen opdagen dan de ingeschreven zullen geweigerd worden.

Bij binnenkomst ontvangt U een omslag met daarin een veterinaire keuringskaart, een nummer voor elke kat.

Sluitingsdatum inschrijvingen
Het inschrijfbureau sluit volgens vermelde datum op flyer en website. Het aantal plaatsen is beperkt! Per kooi kan niet meer dan 1 kat geplaatst worden. Dit omwille de wettelijke bepalingen van het Ministerie voor landbouw ivm het welzijn van dieren op tentoonstellingen.

Betaling inschrijfgeld
Het inschrijfbureau zal u na ontvangst en acceptatie van uw inschrijfformulieren als bevestiging van de ontvangst van de inschrijvingen(en) een mail sturen met daarbij de gegevens van de ingeschreven kat(ten) ter controle. Indien U TICA inschrijft wordt het te betalen bedrag vermeld in een en dezelfde mail als de bevestiging.Bij traditionele inschrijvingen krijgt U een mail ter bevestiging van uw inschrijvingen en een tweede mail met het te betalen bedrag. Let wel na het inschrijven van de katten bent u betalingsplichtig

Indien u in de bevestiging van inschrijving een verschil constateert met uw opgave, moet de door u gewijzigde bevestiging, per email, zenden aan het inschrijfbureau van BCL.

Personen die inschrijven en de dag van de show niet aanwezig zijn, zullen toch hun gereserveerde kooien dienen te betalen.

Exposanten die zonder toestemming van het showsecretariaat andere dan de hun aangewezen kooien in gebruik nemen, kunnen gediskwalificeerd worden. Het voeren van eendagskuikens of ander aanstootgevend voedsel is verboden. Het bestuur beslist wat kan en niet kan.

De tentoonstelling is voor het publiek geopend van 09u30u tot ong. 17u00. Gedurende de openingstijden dienen de dieren in hun kooien aanwezig te zijn. Zij mogen deze alleen verlaten voor de keuring waarvoor zij door de steward worden opgehaald. De dieren mogen de show niet voortijdig verlaten op risico van uitsluiting. Enkel met schriftelijke toelating in bepaalde gevallen mogen de dieren de tentoonstelling vroeger verlaten.

Keurraporten worden enkel in uitzonderlijke gevallen nagezonden

De club is niet verantwoordelijk voor: schade van welke aard dan ook aan of door personen en/of dieren tijdens de show toegebracht of ontstaan. Ziekte en/of daaruit vloeiende dokterskosten die tentoongestelde dieren op de show oplopen en/of verlies of sterfte; het weglopen of zoek raken van katten tijdens de tentoonstelling of tijdens het keuren. Elke exposant is aansprakelijk voor de schade welke door zijn kat(ten) wordt veroorzaakt.

Inschrijvingen kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het verenigingsbestuur.


Terugtrekken van ingeschreven katten / wijziging inschrijving
Ingeschreven katten kunnen tot 6 weken voor de show worden teruggetrokken. Hiervoor wordt dan een bedrag per kat van € 10.00 aan administratiekosten berekend. Voor terugtrekkingen vanaf 6 weken voor de show blijft het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 
Wel kan dan nog worden omgeruild voor een andere kat tegen extra betaling van € 10.00

Wanneer één of meer katten niet op de tentoonstelling kunnen worden uitgebracht, wordt men dringend verzocht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan het inschrijfbureau.

Inzending van een inschrijfformulier maakt u betalingsplichtig! Eventueel te verrichten betalingen zullen alsnog opgevorderd worden.

Klassenverandering
Indien uw kat na de inschrijving een CAC, CAP, CACIB, CACIP, CAGCI, CAGPI, CACE of CAPE behaald heeft, dient dit schriftelijk bij het inschrijfbureau te worden gemeld, uiterlijk de dinsdag na het behalen hiervan.
Hierbij dient te worden vermeld waar, wanneer, bij welke vereniging en bij welke keurmeester de titel is behaald.

Op de tentoonstelling worden geen verzoeken tot klassenverandering in behandeling genomen, tenzij U 2 dagen meedoet en de kat na de eerste dag een klasse beëindigd heeft! Deze aanvragen dienen schriftelijk op zaterdagavond te worden doorgegeven.

Papiertje in de catalogus voorzien waarop de exposant alle gegevens moet invullen voor klasse wijziging.

VETERINAIRE KEURING.

Op de dag van de show wordt er door een team van dierenartsen gekeurd van 7.30 tot 9.00 uur. Voor elke kat moet een geldig bewijs van enting tegen kattenziekte worden overlegd, dat minimaal 2 weken oud is, maximaal 1 jaar voor dood vaccin en maximaal 2 jaar voor levend vaccin. Niesziekte minimaal 2 weken oud en maximaal 1 jaar oud. Bij kittens geldt de 1e inenting. Deze inenting dient binnen 2 maanden te zijn herhaald. De herhalings jeugdenting moet minstens 1 week voor de tentoonstelling zijn uitgevoerd. Een enting gegeven vanaf een leeftijd van 13 weken (3 maanden) geldt als volledige enting en niet als jeugdenting indien het een levend (verzwakt) entstof betreft en heeft een geldigheids duur van 1 jaar.

Expossanten dienen in regel te zijn met inentingen volgens de geldende regels in België en eventueel met de regels in Belgïe en met de regels van hun land van besteming

De exposanten dienen zich onvoorwaardelijk bij de beslissing van de dierenartsen neer te leggen. Bij afkeuring door de desbetreffende dierenartsen heeft U geen aanspraak meer op terugbetaling van het inschrijfgeld. Er zal streng worden gekeurd. De beslissing van de dierenarts is bindend en valt buiten de verantwoordelijkheden van het showbestuur

Bij afkeuring van een der katten van een inschrijving, worden alle katten van deze geweigerd. Ook tijdens de tentoonstelling kunnen katten, die volgens een dierenarts een gezondheidsrisico zouden kunnen zijn, direct uit de zaal worden verwijderd.

Er moet goed worden gelet op reinheid, op schone oren en aanwezigheid van vlooien.

Zichtbaar zwangere katten en katten (kittens) die ondervoed zijn worden geweigerd op de show, dit ter beoordeling van de dierenarts.

De veterinaire keuringskaarten, welke de exposant voor de veterinaire keuring worden overhandigd, dienen door de dierenarts te worden afgestempeld. Deze wordt bewaard door de exposant en kan door de club opgevraagd worden tijdens de show.

Richtlijnen veterinaire keuring:

Algemeen: Wanneer een kat volgens oordeel van de keurende dierenarts een gevaar kan opleveren voor de gezondheid van andere katten op de tentoonstelling, wordt deze kat afgekeurd. Indien bij één kat van een exposant een vermoeden bestaat van een besmettelijke ziekte of aandoening, dan wel is vastgesteld, vormen ook de overige katten van deze exposant een gevaar voor hun omgeving. Deze ogenschijnlijk gezonde katten worden eveneens afgekeurd.

Afkeuring volgt zeker:

                   -  als de bijbehorende inentings papieren niet in orde zijn.   

                   -  in het oor levende oormijten wordt gevonden.

                   - als het dier duidelijk aanwijsbaar vlooien heeft.   

                   - de verdachte kat schimmelplekken vertoont.

                   - de kat opgezette lymfklieren heeft.

                   - de kat zichtbaar zwanger is.

De beslissingen van de dierenarts zijn ontegensprekelijk. Derde expertise is op kosten van de exposant in voorkomend geval

Reclame

Het vermelden< kittens te koop> is verboden bij wet.

De Verschillende Categorieën op onze show

Nestklasse:                           minstens 3 Kittens, 10- 13 weken oud

Baby klasse:                         10 tot 13 weken

3-6 maand                            min.13 weken oud

6-9 maand

Ereklasse:                              vanaf CACE

Huiskat:                                 Kat zonder afstammings papieren en waarvan de ouders ombekend zijn.

Determinatie klasse:          Dient om de kleur van de kittens te bepalen of om te laten erkennen als bepaald ras.OPEN KLASSE:

CAC :                        Kampioen


CACIB:    Internationaal Kampioen:


CAGCI:                    Groot Internationaal Kampioen:

CACE:                      Europees Kampioen


CAGCE :                  Groot Europees Kampioen


De club is niet gemachtigd om CACM ( Wereld Kampioen) te verstrekken.